Tüm Yazılar

Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

Kutsal Cuma gününün gelmesiyle beraber tapınmak isteyen, tövbe etmek isteyen Müslümanlar, cuma günü okunacak duaları ve sureleri merak ediyor. Cuma günü namazdan sonrasında okunacak dualar ve cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler ve esmaları haberimizde derledik.

CUMA GÜNÜ DUASI

Duanın Okunuşu:

Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey acıma sahibi ve ey muhabbet eden Tanrı’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

“Tanrı’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline sadece sen ulaştırabilirsin. Beni fena işlerden ve fena ahlâktan muhafaza et. Bunlardan sadece sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)

“Tanrı’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana yarar verecek bilimsel bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Âmin

HACET DUASI

Halîm ü Kerîm Tanrı’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Tanrı’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Tanrı’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir üzüntü, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir gerekseme bırakma Ya Erhamerrahimin.

Tanrı’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde yargı verirsin. Yüce ve Azim Tanrı’tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Tanrı yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Tanrı’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Tanrı’a mahsustur.

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana yakarış ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir halde bana acıma et.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

“Tanrı’ım! Yarar vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, rahatlık bulmayan kalpten ve kulak verilmemiş duadan sana sığınırım.” (Taberani)

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Tanrı-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Hakkaten Tanrı ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey inanç edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve merhaba edin, O’na gönülden teslim olun.”

“Tanrı’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyleki buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonrasında -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer kere okursa Tanrı Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

“Tanrı’ım! Cehennem azabından, mezar azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, yaşam ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey acıma sahibi ve ey muhabbet eden Tanrı’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

Fatiha Suresi

Zilzâl Suresi

Duhan Suresi

Kehf Suresi

Hud Suresi

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Cuma günü 100 kere” “YA ALLAH” diye zikreden insanoğlunun tüm dilekleri kabul olur.

Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) kere okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Şahıs Tanrı’tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fukara ve düşkün kimseler buna devam etseler fazlaca yararını görürler.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) kere zikreden şahıs her istediğine kavuşur.

Cuma günü namazdan ilkin yüz kere “Ya Tanrı, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye yakarış edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis adı şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır

Cuma namazından sonrasında yüz kere “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları şeklinde kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonrasında yüz kere “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Tanrı onu mezar azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.

Cuma günü sela ile ezan içinde cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 senelik günahı affolur.[Dare Kutni]

Cuma günü yada gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk kayra edilir.[Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur.[Taberani]

Cuma günü sabah namazından ilkin, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.[İbni Sünni]

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 kere “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 kere “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak yakarış edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar kere “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan varlıklı olur.

Cuma geceleri 100 kere “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden güvenli olur.

Cuma namazından sonrasında yüz kere “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz kere “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Tanrı hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) kere zikreden şahıs her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Şahıs Tanrı’tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabah ‘YA-RAKİB esması (312) kere zikrederek istegini Tanrı’a bildirirsen isteğin kabul olur.

İmam-ı Gazali’ye gore, Cuma günü bin kere Ya Tanrı diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

Ya Gaffar – 1281 Kere Okunması mümkün

Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için okunması mümkün

Ya Vehhâb – 14 Kere Okunması mümkün

Sıkıntısız, rahat bir yaşam sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için okunması mümkün

Ya Rezzak – 308 Kere Okunması mümkün

Bolca rızıklı ve varlıklı bir yaşam geçirmek; kalp kasları ve mide için.

Ya Bâsıt – 72 Kere Okunması mümkün Cuma- Sabah ve İkindi

Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; ruhsal ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Lâtif – 129 Kere Okunması mümkün

Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.

Ya Hakîm – 78 Kere Okunması mümkün

İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.

Ya Mecîd – 57 Kere Okunması mümkün

İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.

Ya Bâis–573 Kere Okunması mümkün

Güçlü irade sahibi olmak, alacaklarını eğitim etmek için

Ya Hakk – 108 Kere Okunması mümkün

Sağlam bir imana ve doğru bir yakarma hayatına haiz olmak, başladığı işi bitirmek için

Ya Vekil – 66 Kere Okunması mümkün

Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

Ya Metîn – 500 Kere Okunması mümkün

Maddi ve tinsel dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Muhsî – 148 Kere Okunması mümkün

Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin güçlü olması için

Ya Hasîb – 80 Kere Okunması mümkün

Her insana karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için

Ya Kerim – 270 Kere Okunması mümkün

Varlıklı ve eli bol olmak, her kolaylığa haiz olmak için

Ya Rakîb–312 Kere Okunması mümkün

Allahın koruması altında olmak, bunu sezmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

Ya Muhyî – 68 Kere Okunması mümkün

İşlerde başarı göstermiş olmak, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Nâfi’ – 201 Kere Okunması mümkün

Hastalık ve zararı dokunan şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.

Ya Nûr – 256 Kere Okunması mümkün

Hakikatı ve hatası görüp kalp nuruna haiz olmak ve kalp sağlığı için

Ya Vâcid – 14 Kere Okunması mümkün

Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48 Kere Okunması mümkün

Bolca kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.

Ya Ehad – 13 Kere Okunması mümkün

Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

Ya Âhir – 801 Kere Okunması mümkün

Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Berr – 202 Kere Okunması mümkün

Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Muğnî – 1100 Kere Okunması mümkün

Rahat bir geçim, bolca rızık; zenginlik ve sinirler için

Ya Vâris – 707 Kere Okunması mümkün

Uzun yaşam, bolca mal, onur ve rızık sahibi olmak için.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı bilgileri Diyanet! Cuma namazı niyeti!

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı bilgileri Diyanet! Cuma namazı niyeti!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu